Základová deska Malenovice

Základová deska Malenovice

Půdorys základové desky byl obdélníkového tvaru, což vzhledem k okolnímu svažitému terénu, vyžadovalo terénní úpravy z jedné strany značného návozu zeminy. Součástí stavby základové desky bylo také usazení čističky odpadních vod a vsakovací jímky dešťových vod. Realizace základové desky nebyla nějak náročná a průběh prací se nezkomplikoval. Základová deska byla dokončena 2 dny před plánovaným termínem.

Václav Podešva

Základová deska Malenovice – soupis provedených prací:

 • Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka
 • Základové pasy – vykopání
 • Úprava základové spáry
 • Montáž uzemnění a prostupů
 • Betonáž základových rýh
 • Sestavení bednicích tvárnic včetně výztuže
 • Betonáž tvárnic
 • Montáž ležaté splaškové kanalizace a uložení do pískového lože
 • Závoz a zhutnění stavebního prostoru zeminou a kamenivem
 • Uložení armovacích sítí
 • Betonáž základové desky
 • Odbednění a úklid staveniště
 • Provedení celopošné hydroizolace základů a izolace proti radonu

Základová deska cena. Zajímá Vás za kolik bychom Vám zrealizovali Vaši základovou desku?

TLAČÍTKO poptávka

 

 

 

Rádi a ochotně Vám naceníme Vaše základy domu.

 

Nezapomeňte se podívat na referenci majitele této základové desky